Zorg en het Sociaal Domein

Vanaf 2015 is zorgverlening aan kwetsbare burgers de taak van gemeenten. De grote hervorming waarbij verzorging uit de voormalige wet Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) over is gegaan naar de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en verpleging naar de Zorgverzekeringswet (Zvw), wordt de transitie van langdurige zorg genoemd. Ook de Participatiewet en de Wet jeugdzorg zijn onder deze noemer vanuit de centrale overheid naar het gemeentelijke niveau overgeheveld. Het idee is dat gemeenten deze wetten met minder bureaucratie en goedkoper kunnen uitvoeren dan het rijk omdat ze dichter bij de inwoners zitten. De transitie van de taken is inmiddels achter de rug, maar hoe staat het met de transformatie?

Transformatieproces

Het transformatieproces is gericht op het realiseren van snellere, betere, effectievere en integrale zorg. Deze verandering gaat gepaard met een andere manier van denken en handelen. Er is een andere werkwijze en houding van professionals en inwoners gewenst.

De verantwoordelijkheid voor de transformatie ligt bij de gemeente, instellingen en uitvoerende professionals gezamenlijk.

Afbeelding 1: Interne (binnen gemeenten) optimalisatie

Afbeelding 1: Interne (binnen gemeenten) optimalisatie

Afbeelding 2: Keten ontwikkelingsmodel binnen het sociaal domein

Wij helpen ketensamenwerking realiseren

De Keten brengt met behulp van een scan alle betrokken partijen in het zorgdomein van de klant in kaart. Waarbij we de partijen onder meer scannen op integraal ketensamenwerking potentieel en -niveau. Van groot belang is om dat ook bij de eigen organisatie te doen. We brengen de partijen zoals zorgaanbieders, opdrachtgevers en stakeholders bij elkaar en focussen op integrale ketensamenwerking. De samenwerking is gebaseerd op gelijkheid van de deelnemers en wordt professioneel opgezet. Tegelijkertijd blijft iedere ketenpartner zelfstandigheid, specialisme en verantwoordelijkheid houden. Binnen de samenwerking committeren partijen zich aan de beoogde gezamenlijke doelstellingen en blijven we focussen op het gewenste eindresultaat. We maken concrete afspraken over de te behalen resultaten. Bovendien sturen we op financiën, planning, kwaliteit, duurzaamheid en innovatie. Transparantie, verantwoordelijkheid nemen en elkaar houden aan de projectdoelstelling(en), zijn essentiële waardes die wij actief monitoren en waar nodig bijsturen en toevoegen. Samenwerking is hier de kern.

Home Voor wie Zorg en het Sociaal Domein